ANALYZING THE RELATIONSHIP BETWEEN URBAN IDENTITY AND URBAN TRANSFORMATION IMPLEMENTATIONS IN HISTORICAL PROCESS: The Case of Isparta

Şefika Gülin Beyhan, Ülkü Çelebi Gürkan

DOI: http://dx.doi.org/10.26687/archnet-ijar.v9i1.521

Abstract

Urban identity is formed by the entire values and characteristics of a city. Urban transformation is the strategies and activities for maintaining environmental quality and life balance. The concepts of urban identity and urban transformation, which have been quite popular in Turkey recently, are the grounds of this study. The socio-cultural and economic conditions, which have changed as a result of globalization experienced all over the world, make it compulsory to re-shape cities, so urban identity concept has gradually become more important. The aim of this study is to reveal disidentification in Turkey caused by urban transformation implementations, particularly via the example of Isparta. As Isparta is a typical Anatolian city developed after the proclamation of the Republic, it was considered worthy of analysis. At the end of the study, It was observed that Isparta had developed in terms of planning until 1960s. It was concluded that turning points had occurred in urban transformation between the years 1960-1980 and after 1980, these turning points spoiled urban identity, and therefore, the city has developed and globalized without any identity since then.


Keywords

Isparta; urban identity; urban transformation; urban spaces.

Full Text:

PDF

References

Anonymous. (2001). Isparta 1880–1980, Isparta Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü Yayınları, Seçil Ofset, No: 1, Isparta.

Anonymous. (2003). Isparta İl Yıllığı, Isparta Valiliği, Isparta.

Anonymous. (2006). Isparta (Merkez) Kısmi Revizyon İmar Planı İzah Raporu, Özgünkent İmar İnş. Ltd. Şti.

Asiliskender, B. and Özsoy, A. (2010). Cumhuriyet Sonrası Kayseri’de Modernleşme: Mekansal ve Toplumsal Değişim, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık-Planlama-Tasarım Dergisi, 9(1): 31-42.

Beyhan, Ş.G. and Ünügür, S.M. (2005). Çağdaş Gereksinmeler Bağlamında Sürdürebilir Turizm ve Kimlik Modeli, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık-Planlama-Tasarım Dergisi, 4(2): 79-87.

Bilgin, İ. (1998). Modernleşmenin ve Toplumsal Hareketliliğin Yörüngesinde Cumhuriyet’in İmarı, 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, Türkiye İş Bankası ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, Ed: Yıldız Sey, 255-272, İstanbul.

Binle, M and Ertan, M (1992). Çanakkale’de Turizmin Geliştirilmesi ve Kent Kimliği ile İlişkilendirilmesi Lisans Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul.

Birsel, S., Polat, E. and Yılmaz, N. (2003). Değişim-Dönüşüm Sürecinde “Kimlik Arayışları” ve “Kentsel Yenileşme” Kavramı. TMMOB Şehir Plancıları Odası, Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, 11-12-13 Hairan 2003, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Bozdoğan, S. (2002). Modernizm ve Ulusun İnşası: Erken Cumhuriyet Türkiye’sinde Mimari Kültür, Metis Yayınları, İstanbul.

Çakmakçı, T. (1943). Isparta’nın İmar Planı, Isparta ÜN Dergisi, 9(109-110-111): 1527-1530.

Çöl, Ş. (1998). Kentlerimizde Kimlik Sorunu ve Günümüz Kentlerinin Kimlik Derecesini Ölçmek İçin Bir Yöntem Denemesi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Kentsel Tasarım Doktora Tezi, İstanbul.

Demirsoy, M. S. (2006). Kentsel Dönüşüm Projelerinin Kent Kimliği Üzerindeki Etkisi: Lübnan-Beyrut-Solidere Kentsel Dönüşüm Projesi Örnek Alan İncelemesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Esentürk, M. (2009). Istanbul İli Örneğinde Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Foto Venüs, (2011). Eski Isparta Fotoğrafları Arşivi, Isparta.

Google Earth (2014). Retreived from Google Earth Website https://earth.google.com

Gündüz, O. (2005). Kentlerimizin Kimlik Sorunu ve İzmir Örneği, I. Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu: Mimar Sinan ve Tarihsel Kimlik, 11–12 Nisan 2005, Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Edirne.

Gürsel, Y. (1996). Değişme Koşullarında Kimlik-Meşrutiyet-Etik, Türkiye Mimarlığı Sempozyumu II: Kimlik-Meşrutiyet-Etik, Ankara Atatürk Kültür Merkezi, 7-8-9 Ekim 1993, TMMOB Mimarlar Odası Yayınları, Ankara.

Haber 32 (2014). Retrieved from www.haber32.com.tr

Hacıhasanoğlu, O (1996). Kimlik Sorunu, Mimarlığın Evrensel ve Yerel Boyutları, Mimarlar odası Bursa Şubesi 8. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, (Mimarlık ve İletişim), pp:257-264, Bursa.

Ilgın, C. and Hacıhasanoğlu, O. (2006). Göç-Aidiyet İlişkisinin Belirlenmesi İçin Model: Berlin/Kreuzberg Örneği İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık-Planlama-Tasarım Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, Kısım:1, İstanbul.

Isin, F. F. and Wood, P. K. (1999). Citizenship and Identity, Sage Publications, London: 19-24.

Isparta Belediyesi, (2011). Isparta Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Arşivi, Retrieved from http://isparta-bld.gov.tr.

Karadağ, D. (2008). Kentsel Dönüşüm Retreived from http://www.arkitera.com/g67-kentsel-donusum.html. Access on 03.08.2014.

Kayalı, B. (2005). Isparta Kent Merkezinde Bulunan Sivil Mimarlık Örneklerinin Günümüzdeki Durumları, Koruma Sorunları ve Değerlendirme Önerileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.

Kayın, E. (2009). Merkez-Taşra İkilemindeki Anadolu Kentlerinde Kimlik Arayışı ve Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Mirası, Mimarlık Dergisi, Sayı: 346.

Keleş, R. (1998). Kentbilim Terimleri Sözlüğü İmge Yayınevi, Ankara.

Kiriş, H. (2010). Isparta’ya Yeni Kent Meydanı, Retrevied from

http://www.siyasaliletisim.org/index.php/ariv/yorum/429-isparta-yeni-kent-meydan-projesinin-dueuenduerduekleri.html, Access On: 07.07.2014.

Loadtr (2014). Retrieved from of http://www.loadtr.com

Lynch, K (1960). The Image of the City, the MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

Mach, Z (1993). Symbols, Conflict and Identity, State University of Albany, New York Press, New York.

Nalkaya, S. (2006). Kentsel Dönüşüm ve Kent Kimliği/Urban Conversion and Urban Identity. http://www.yapi.com.tr/Haberler/kentsel-donusum-ve-kent-kimligi-urban-conversion-and-urban-identity_61111.html, Date of Access: 01.03.2010.

Özden, P. P. (2006). Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Uygulanabilirliği Üzerine Düşünceler İstanbul Universitesi, Journal of Political Sciences Faculty, 35: Istanbul.

Polat, S. and Dostoğlu, N. (2007). Kentsel Dönüşüm Kavramı Üzerine: Bursa’da Kükürtlü ve Mudanya Örnekleri Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 12(1).

Sirel, A. (2005). Tarihi Kentlerde Kimlik Sorunu: Edirne Örneği I. Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu: Mimar Sinan ve Tarihsel Kimlik, 11–12 Nisan 2005, Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Edirne.

Şişman, A. and Kibaroğlu, D. (2009). Dünyada ve Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 11-15 Mayıs 2009, Ankara.

Tekeli, İ. (1980). Türkiye’de Kent Planlamasının Tarihsel Kökleri, Türkiye’de İmar Planlaması, ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 17-18 Mayıs 1979: 80-112.

Türk, A. (1995). Kentsel Koruma Yaklaşımlarında Kentsel Kimliğin Korunması, Isparta Örneği, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Şehirsel Tasarım Programı, Yüksek Lisans Tezi, Istanbul.

Ulu, A., Karakoç, İ. (2004). Kentsel Değişimin Kent Kimliğine Etkisi, Planlama Dergisi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, 29(3): 59-66.

Ünlü, T. (2006). Mersin’de Değişen Kentsel Mekan; Çamlıbel’de Morfolojik Değişim, Megaron Dergisi, 4(1): 178-200.

Ünügür, S. M. (1996). İstanbul’un Değişen Kentsel Kimliği Üzerine, Arkitekt, Sayı: 444, Nokta Yayınları, İstanbul: 43.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 International Journal of Architectural Research: ArchNet-IJARABOUT US


- ISSN (Online) #1938 7806 - ArchNet-IJAR is covered by ArchNet@ MIT Libraries, Avery Index to Architectural Periodicals, EBSCO, CNKI, Pro-Quest, Scopus-Elsevier, Web of Science.

- Published work in ArchNet-IJAR is licensed under Creative Commons: CC-BY--NC-ND license, see http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

Copyrights © Archnet-IJAR 2007-2018

 
 

Hit Counter
Visitor Hits Since 15 Jan 2014